Provozní podmínky

Provozní podmínky systému nasidarci.cz platné od 1.4. 2015

Vymezení pojmů:

Poskytovatel služby je Josef Jelínek, Blatnická 3, Brno, IČO: 01760904 dál jen poskytovatel.

Předmětem provozu je CRM systém nasidarci.cz pro neziskové organizace dále jen systém.

Příjemcem služby se rozumí organizace, které je provoz systému fakturován.

Uživatelem se rozumí osoba se vztahem k Příjemci služby, která má svůj uživatelský přístup do systému.

 

Provozní podmínky

1) Uživatelé se zavazují, že budou k těmto podmínkám a systému přistupovat tak, aby byli dodržovány, jak body týkající se uživatelů samotných, tak i příjemce služby, tedy organizace, která jim přístup ke svým datům skrze systém nasidarci.cz svěřila.

2) Poskytovatel služby nenese žádnou zodpovědnost za data v systému uložená ani za nakládání s nimi.

3) Příjemce služby se zavazuje, že při nakládání s daty bude respektovat příslušná právní ustanovení, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

4) Uživatelé se zavazují, že nebudou používat systém pro rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení, obsahu, který je výhružný, poškozující práva třetích osob, zasahující do soukromí třetích osob, pornografický, obscénní, urážející náboženské cítění, obsahující viry, podporující podvodnou či jinak nelegální činnost, mající povahu „řetězových zpráv“ nebo „hromadné nevyžádané pošty“.

5) Poskytovatel služby si vyhrazuje právo zablokovat příjemci služby využití elektronických služeb (email, sms) systému, nebo jinak omezit přístup k systému, pokud dojde k podezření, že zákon je porušován (např. na udání že je systém využíván k rozesílání spamu), avšak pouze na dobu nezbytně nutnou k odstranění příčiny.

6) Každý uživatel se zavazuje, že bude k přístupu do sytému používat výhradně svůj účet.

7) Uživatelé se zavazují, že se nebudou pokoušet provádět nebo pokoušet se o: změny systému zpětné inženýrství systému, analýzu programového kódu systému, činnosti vedoucí k poškození správné funkčnosti systému (hacking, útoky na server, úmyslné nadměrné zatížení serveru), a to ani za účelem testování nebo ověřování spolupráce s jiným systémem

8) Příjemce služby se zavazuje, že nepostoupí práva užívání systému jinému subjektu.

9) Příjemce služby a uživatelé se zavazují, že nebudou používat systém způsobem, který je v rozporu se zákony České republiky.

10) Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré informace poskytnuté příjemcem služby jako důvěrné a zaručuje příjemci služby ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

11) Příjemce služby se zavazuje zajistit utajení informací o svých uživatelských účtech (uživatelských jménech a heslech). V případě podezření na zneužití uživatelského účtu je příjemce služby povinen o tomto neprodleně informovat poskytovatele.

12) Poskytovatel služby se zavazuje, že osobní data dodané objednatelem neposkytne třetí osobě ani je nevyužije nijak pro své potřeby a bude je zpracovávat dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

13) Tyto provozní podmínky je možné změnit. Příjemce služby bude uvědomen minimálně 14 dní před platností nových podmínek a má právo na nové podmínky nepřistoupit. Toto může být řešeno úpravou podmínek nebo ukončením poskytování služby.